Fingrid Oyj:n Petäjäskoski-Nuojuankangas 400+100 kV:n voimajohtohanke YVA

Fingrid Oyj:n Petäjäskoski–Nuojuankangas 400+110 kV:n voimajohtohanketta (Vaala – Rovaniemi) koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten.

Fingrid Oyj (jäljempänä hankkeesta vastaava) on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan Nuojuankankaan sähköasemien välistä 400+110 kV:n voimajohtoreittiä. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia alkavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) aikana selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. Lisäksi YVAohjelma sisältää kuvauksen hankkeen eri toteuttamisvaihtoehdoista ja hankealueen ympäristön nykytilasta.

Hankekuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkasteltavaa uutta 400+110 kV voimajohtoa suunnitellaan nykyisten voimajohtojen rinnalle ja osittain uuteen maastokäytävään. Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien yhteiset osuudet sijoittuvat Rovaniemen Petäjäskoskelta Iin Hervaan ja Oulun Arkalasta Vaalan Nuojuankankaalle. Hervan ja Arkalan välillä tarkastellaan kahta vaihtoehtoista voimajohtoreittiä. Lisäksi voimajohtoreitillä on kolme lyhyttä teknistä vaihtoehtoa.

Petäjäskosken sähköaseman läheisyydessä uusi voimajohto sijoittuu nykyisten voimajohtojen eteläpuolelle. Antinkorvalta Tuomelaan uusi voimajohto sijoittuu pääasiassa nykyisen voimajohdon itäpuolelle, mutta Runkauksen luonnonpuisto kierretään länsipuolelta uudessa maastokäytävässä. Läntisessä vaihtoehdossa uusi voimajohto sijoittuu Hervasta Oulun Röytänniemeen asti jatkosuunnitteluun siirtyneen voimajohdon Viitajärvi-Pyhänselkä rinnalle. Röytänniemeltä Oulun Arkalaan läntinen vaihtoehto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Itäisessä vaihtoehdossa uusi voimajohto sijoittuu Hervasta koko matkaltaan, Iijoen ylityskohtaa lukuun ottamatta, Oulun Arkalaan asti uuteen maastokäytävään. Arkalasta Vaalan Nuojuankankaalle voimajohtoreitillä ei ole vaihtoehtoa ja voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään.

Lisäksi tarkasteltavalla voimajohtoreitillä on kolme lyhyttä teknistä vaihtoehtoa. Siirtolan luonnonsuojelualueen ja Rimpijärvi-Uusijärven soidensuojelualueen (ja Natura 2000 – alueen) kiertävissä teknisissä vaihtoehdoissa voimajohtoreitti sijoittuu uuteen maastokäytävään. Pehkeensuon turvetuotantoalueen kohdalla sekä alueelle sijoittuva että alueen kiertävä tekninen vaihtoehtoreitti sijoittuvat uuteen maastokäytävään.

Läntisen vaihtoehdon kokonaispituus on noin 209 kilometriä, josta uutta maastokäytävää on noin 105 kilometriä. Itäisen vaihtoehdon kokonaispituus on noin 215 kilometriä, josta uutta maastokäytävää on noin 145 kilometriä.

Hankkeen toteuttamatta jättäminen (niin sanottu ”nollavaihtoehto”) ei ole mukana YVAmenettelyn vaihtoehtotarkastelussa, koska hankkeesta vastaavan mukaan sähkönsiirtoa ei voida tulevaisuudessa hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoinneilla ilman haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta.

Asiakirjojen nähtävilläolo ja mielipiteiden esittäminen

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä koko arviointimenettelyn ajan verkossa osoitteessa ymparisto.fi/petajaskosken400kvvoimajohtohankeYVA ja PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu). ELY-keskus on toimittanut arviointiohjelmasta paperimuotoiset kappaleet lisäksi Rovaniemen, Tervolan, Simon, Utajärven ja Vaalan kuntiin, joissa nykyisin on mahdollista vielä pitää fyysistä aineistoa yleisön nähtävillä: arviointiohjelma on nähtävillä kunnanvirastoissa, Rovaniemellä asiakaspalvelupiste Osviitassa, Koskikatu 25. Arviointiohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena 31.12.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukselle osoitteella PL 86, 90101 Oulu (käyntiosoite Veteraanikatu 1, Oulu) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi.

Lausuntojen ja mielipiteiden jättämiselle varatun ajan jälkeen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa yhteysviranomaisen lausunnon YVA-ohjelmasta. Lausunto tulee nähtäväksi viimeistään 31.1.2021 verkko-osoitteeseen www.ymparisto.fi/petajaskosken400kvvoimajohtohankeYVA sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu.

Yleisötilaisuus

Hanketta, ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja nyt alkavan YVA-menettelyn kulkua esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 10.12.2020 klo 17:30 – 19:30. Koronatilanteen vuoksi tilaisuus järjestetään vain internetissä ja siihen voi liittyä yllä mainitulla verkkosivulla olevan linkin kautta (myös Fingridin verkkosivuilla osoitteessa www.fingrid.fi/petajaskoski-nuojuankangas). Esitykset tallennetaan myöhempää seuraamista varten. Natura-arviointeja koskeva huomautus Hankkeen toteuttamisen edellyttämät luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit on tarkoitus toteuttaa nyt alkavan YVA-menettelyn yhteydessä. Nähtävillä olevassa YVA-ohjelmassa on esitetty Natura-arvioinnin tarveselvitykset 11 Natura 2000 -alueelle. Lisäksi yhdelle Natura-alueelle (Rimpijärvi-Uusijärvi FI1101405) on jo päätetty tehdä varsinainen Natura-arviointi. Arviointien tulokset esitetään myöhemmin valmistuvan YVA-selostuksen yhteydessä.

Natura-arvioinnin tarveselvitykset, raportoidaan osana tätä YVA-ohjelmaa Natura 2000 -alueista, jotka sijoittuvat voimajohdon läheisyyteen:

 • Runkaus (FI1301601)
 • Kuivasjärvi (FI1301611)
 • Simojoki (FI1301613)
 • Veittiaapa (FI1301603)
 • Iso Hirviaapa – Lähteenaapa (FI1101400)
 • Kusisuo (FI1106401)
 • Poikainlammit – Karhusuo (FI1100400)
 • Hirvisuo (FI1103830)
 • Kiiminkijoki (FI1101202)
 • Säippäsuo-Kivisuo (FI1106000)
 • Tolkansuo (FI1106004)

 

Lisätietoja hankkeesta ja YVA-menettelystä:

Hankkeesta vastaavan yhteyshenkilöt: Satu Vuorikoski, satu.vuorikoski@fingrid.fi ja Eeva Paitula, eeva.paitula@fingrid.fi, puh. 030 395 5000, YVA-konsultin yhteyshenkilö: Lauri Erävuori, puh. 020 747 6000, lauri.eravuori@sitowise.com. Yhteysviranomaisen yhteyshenkilö: Tuukka Pahtamaa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 394, tuukka.pahtamaa@ely-keskus.fi. Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivujen (ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa) kuulutuksia -osiossa 1.12.-31.12.2020 välisen ajan sekä vaikutusalueen kunnissa. Kuulutus on julkaistu samanaikaisesti myös hankkeen YVA-sivulla (www.ymparisto.fi/yva).Muita uutisia