Kuulutus; Leilisuon tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi vireille

Myrsky Energia Oy (hankkeesta vastaava) suunnittelee tuulivoimapuistoa Simon Leilisuon alueelle. Hankealue sijaitsee noin 6,5 kilometriä Simon keskustasta pohjoiseen. Kaava-alueelle suunnitellaan yhteensä enintään 14 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 265 metriä ja yksikköteho voimalateknologian kehityksestä riippuen noin 6–10 MW. Hankealueella tuotettu sähkö siirretään valtakunnanverkkoon nykyisen Fingridin 400 kV:n voimajohtolinjan varrelle rakennettavan Simojoen sähköaseman kautta. Uusia ilmajohtoja ei rakenneta, sähkönsiirto tapahtuu maakaapeleiden avulla.

 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan yleiskaavoituksen yhteydessä. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

 

Simon kunnanhallitus on päättänyt 18.01.2021 § 268 käynnistää Leilisuon tuulivoimapuiston yleiskaavoituksen. Yleiskaavoituksessa mahdollistetaan tuulivoimapuiston rakentaminen Leilisuon alueelle ja arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset YVA-menettelyn sijaan. Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää suunnitelman hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 08.12.2021 – 21.01.2022 seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

 

 

Yleisötilaisuus järjestetään Simon virastotalolla (Ratatie 6, 95200, Simo) tiistaina 21.12.2021 klo 17:30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä; linkki tilaisuuden etäyhteyteen löytyy kunnan verkkosivuilta (osoitteessa https://www.simo.fi/tekniset-palvelut/kaavoitus-2/yleiskaavat/) ennen tilaisuuden alkamista.

 

Asiakirjasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 21.01.2022 joko sähköisesti simon.kunta@simo.fi tai osoitteeseen Simon kunta, Ratatie 6, 95200 Simo.

 

Lapin ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Simon kunta toimittaa mielipiteet. Yhteysviranomainen ottaa mielipiteet huomioon antaessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle. Ympäristövaikutusten arviointiselostus julkaistaan myöhemmin osana yleiskaavan valmisteluaineistoa. Asiakirjat tulevat julkisesti nähtäville. Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän YVA-selostuksesta. Tämän jälkeen laaditaan kaavaehdotus. Myös kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Lisätietoja:

 

  • Kaavoittaja: Ilkka Soukka, Simon kunta, puh. 0400 691 616
  • Hankkeesta vastaava: Janne Tolppanen, Myrsky Energia Oy, puh. 044 2787 307
  • Konsultti: kaavan laadinta Kalle Oiva, puh. 041 730 2306, ja projektipäällikkö Leila Väyrynen, puh. 040 541 2306

Yhteysviranomainen: Lapin ELY-keskus, yhteyshenkilö Hannu Raasakka puh. 0295 037 500Muita uutisia