Maa-ainesten ottamislupapäätös

Luvan saaja                                            Toiminta ja sen sijainti                         

                                                                 (Kylä, Tila ja RN:o)  

Metsähallitus Metsätalous Oy              751-898-10-1

PL 8016                                                   Aaporinkallion ottoalue

96101 Rovaniemi                                   otto 50000 m3ktr

 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää luettuna päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen:

Vaasan hallinto-oikeus

PL 204                                                      käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, 4. kerros

65101 VAASA                                        65101 VAASA

 

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Simon kunnan teknisellä osastolla, Ratatie 6, 95200  SIMO: 06.06. – 08.08.2024

 

 

Simossa 06.06.2024                                                           

 

 

Sampo Mäkelä

rakennustarkastaja-ympäristösihteeriMuita uutisia