Maa-ainesten otto- ja ympäristölupapäätös

Simon kunnan tekninen lautakunta on 11.11.2021 § 86 tehnyt maa-ainesten otto- ja ympäristölupapäätöksen Kone Niskala Oy:n hakemuksesta maa-ainesten ottamiselle sekä siirrettävälle murskaamolle Simon kunnassa. Ottoalue sijaitsee Myllylänahon soranottoalueella, tilalla Martimonaavan-Lumiaavan-Penikoiden soidensuojelualue 751-891-1-4. Ottoalue sijaitsee edellisen myönnetyn lupa-alueen sisällä.

 

Maa-ainesten ottamisalueen pinta-ala on 4,333 ha ja alueelta otettavan hiekan ja soran kokonaismäärä on 64619 m³ktd, lupaa haetaan kymmenen (10) vuoden ajalle. Murskaustoimintaa tapahtuu keskimäärin 60 h/vuosi. Otettava maa-aines käytetään lähialueen maanrakennuskohteisiin.

 

Tämä kuulutus sekä lupapäätös pidetään nähtävänä 19.11. – 20.12.2021 Simon kunnan teknisellä osastolla osoitteessa Ratatie 6, 95200 SIMO, viraston aukioloaikana sekä kunnan internet-sivuilla www.simo.fi .

 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirja liitteineen on toimitettava Simon tekniselle lautakunnalle viimeistään 20.12.2021 ennen virka-ajan päättymistä. Muutosta saavat hakea ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea.Muita uutisia