Maa-ainesten otto- ja ympäristöluvan peruuttaminen

Simon kunnan tekninen lautakunta on 11.11.2021 § 86 tehnyt maa-ainesten otto- ja ympäristölupapäätöksen Kone Niskala Oy:n hakemuksesta maa-ainesten ottamiselle sekä siirrettävälle murskaamolle Simon kunnassa. Ottoalue sijaitsee Myllylänahon soranottoalueella, tilalla Martimonaavan-Lumiaavan-Penikoiden soidensuojelualue 751-891-1-4.

Luvanhakija on peruuttanut molemmat hakemuksensa.

 

Simossa 20.07.2022

Tekninen lautakuntaMuita uutisia