Simon asemakaavan (asemakylä) muutos ja laajennus

Vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Simon asemakaavan (asemakylä) muutoksen ja laajennuksen vireilletulosta on päätetty Simon kunnanhallituksessa 17.8.2020 § 213 (Simojoen pohjoispuoli) ja 15.9.2020 § 239 (Simojoen eteläpuoli). Asemakaavan laatiminen tulee vireille tällä kuulutuksella.

Tavoitteena on Simon asemakaava-alueen (Asemakylä) muutos. Muutos koskee kortteleita 23, 26, 28, 30-33, 39, 41, 65 sekä näihin liittyviä LV-, VP-, EV-, LT ja LYT sekä katu-alueita. Tavoitteena on mahdollistaa Vt4/E75 tiesuunnitelmien mukaiset muutokset ja merkittävät valtakunnallisen tieympäristön parannukset taajaman kohdalla.

Asemakaavamuutos laaditaan vaiheasemakaavana. Asemakaavamuutoksessa keskitytään keskeisten tavoitteiden VT4/E75 tiesuunnitelmassa esitettyjen valtakunnallista liikennettä koskevien parannustoimien toteuttamiseen, joita ovat etenkin melusuojauksen ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Kortteleiden käyttötarkoitusta muutetaan vain niiltä osin, kuin tiesuunnitelman toteuttaminen edellyttää. Vaiheasemakaava on tarkoitus laatia siten, että se voidaan käsitellä vaikutuksiltaan vähäisenä (MRL 52 §).

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto (asemakaavaluonnos) pidetään yleisesti nähtävillä 29.9.2020 – 28.10.2020. Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. Allekirjoitetut mielipiteet yhteystietoineen on jätettävä viimeistään 28.10.2020 osoitettuna Simon kunnanhallitukselle, Ratatie 6, 95200 Simo.

Mielipiteitä voi lähettää myös määräaikana sähköpostilla osoitteeseen: simon.kunta@simo.fi Sähköisesti jätettävät mielipiteet tulee olla allekirjoitettu yhteystietoineen.

 

Asemakaavan valmistelusta saa lisätietoja kunnan internetsivuilta osoitteesta: https://www.simo.fi/palvelut/tekniset-palvelut/kaavat-ja-kiinteistot/asemakaavat/ sekä seuraavilta henkilöiltä:

Simon kunta
Ratatie 6, 95200 Simo

Ilkka Soukka, Tekninen johtaja
puh. 0400 691 616
ilkka.soukka@simo.fi

Kaavan laatija
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kai Tolonen
puh. 044 771 8419
kai.tolonen@fcg.fiMuita uutisia