Asemanseudun asemakaavan muutokset vireille 15.5.2019

Simon kunta kuuluttaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Asemanseudun asemakaavamuutosten vireilletulosta.

Simon kunnanhallitus on 3.9.2018 § 215 päättänyt käynnistää Asemanseudun asemakaavan muutoksen laatimisen kortteleiden 20a ja 20b välittömässä läheisyydessä olevalle puistoalueelle. Asemakaavan laatimistarve perustuu siihen, että Simon rautatieaseman eteläpuolinen kevyenliikenteen reitti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty puistoalueeksi (VP). Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tuoda toteutunut kevyen liikenteen reitti myös asemakaavaan.

Simon kunnanhallitus on 4.2.2019 § 43 päättänyt käynnistää Asemanseudun asemakaavan muutoksen laatimisen teollisuusalueella sijaitsevan Työmiehenkujan jalankululle varatun tieosuuden muuttamiseksi kaavatieksi. Tieosuus on toteutunut autolla liikennöitäväksi tieosuudeksi.

Molempien kaavojen maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaiset osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) ovat nähtävillä koko suunnittelupro-sessien ajan Simon kunnanvirastolla ja kunnan internetsivuilla www.simo.fi tämän kuulutuksen julkaisemisesta alkaen. OAS:ssa on tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä.

Osallistumis- ja arviointi­suunnitelmasta on mahdollisuus antaa palautetta, kunnes asemakaavaehdotus tulee nähtäville. Mielipiteet tulee esittää Simon kunnalle: Ratatie 6, 95200 Simo, ilkka.soukka@simo.fi.

Lisätietoja antavat:

Simon kunta

Ilkka Soukka
Tekninen johtaja
puh. 0400 691 616
ilkka.soukka@simo.fi

Kaavaa laativa konsultti:

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Janne Tolppanen
Maankäytön suunnittelija
Arkkitehti
puh. 044 278 7307
janne.tolppanen@fcg.fi

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
Fax. (016) 266 530
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.