På Svenska

Välkommen att bekanta dig med ett naturfenomen som jordens klimatförändringar har orsakat. Landet som ständigt höjs orsakar att havet drar sig längre bort från fastlandet i Simos landhöjningspark. Området inom parken växer årligen med en yta stor som en villatomt, farlederna blir grundare och nya öar uppstår ständigt. Landhöjningen kan konstateras med hjälp av olika infotavlor och kartor runt om i parken och man kan se hurdan förändring landskapet genomgått under ett par hundra år. Välkommen på besök!

Skandinaviens landhöjning beror på istiden.
Den sista istiden, som kallas “Weichsel”, täckte Skandinavien och delar av Europa med en tjock inlandsis. Under istiden täcktes Skandinavien med en glaciär som var 1 000 – 3 700 meter tjock. I Skandinavien tryckte glaciärens massa ner den ca 60 km tjocka kontinentalplattan som ligger på jordens smälta innerkärna. I parken var isens tryck mot jordskorpan ca 3 000 ton per kvadratmeter. Djupet som inlandsisen orsakade varierade från tiotals meter ända till hundratals meter. Nedsänkningen i parken var cirka 900 – 1 000 meter djup.

Under 10 000 års tid har nedsänkningen börjat räta ut sig och det syns i att havsstranden drar sig längre bort från fastlandet. I Simo landhöjningspark finns det 10 informationspunkter där du kan bekanta dig med hur kustlinjen flyttat sig under de senaste 500 åren Eftersom landhöjningen är som kraftigast i Bottenviksområde är även förändringarna i kustlandskapet stora. De äldsta invånarna minns ännu hur havsstranden låg närmare bebyggelsen och båtplatserna nära husen. Förändringen är långsam men byns äldsta invånare minns hur havsytan sjunkit med nästan en meter under sin livstid.

Det finns ännu områden på jorden där glaciären trycker ner jordskorpan på samma sätt. Till exempel påminner situationerna i Antarktis och på Grönland om hur det såg ut i Skandinavien ännu för 15 000 år sedan. Till exempel är glaciärens tjocklek mitt på Grönland över 3 km och jordskorpan under den har sjunkit ner under havsytan.


AVSTÅND
Kemi 25 km, Oulu 85 km, Rovaniemi 120 km, Tornio 50 km
Flygplats 30 km, Hamn 30 km

Mera information:
SIMON KUNTA
Ratatie 6
95200 Simo

www.simo.fi

Fennovoima Oy
Pohjolan Sanomat Oy
Rajakiiri Oy
Rantakairan Sähkö Oy
Simon Turvejaloste Oy
Simonkylän maa-ja vesialueen osakaskunta
Stora Enso Oy
Tuuliwatti Oy
Vapo Oy

Historia

ISTIDEN

Under den sista istiden täckte inlandsisen Skandinavien och delar av Europa med en tjock inlandsis för ca 15 000 år sedan. Istiden var en följd av en klimatförändring på jorden. Under istiden täcktes Skandinavien med en glaciär som var 1 000 – 3 700 meter tjock. I Skandinavien tryckte glaciärens massa ner kontinentalplattan som ligger på jordens smälta innerkärna. I parken var isens tryck mot jordskorpan ca 3 000 ton per kvadratmeter. Djupet som inlandsisen orsakade varierade från tiotals meter ända till hundratals meter. Nedsänkningen i parken var cirka 900 – 1 000 meter djup.

De höga temperaturerna inuti jorden håller stenmassan, alltså magman, smält. Ytan är dock sval och har förstenat till ett stenskal, dvs. en kontinentalplatta, som består av i huvudsak lätta mineraler. Därför flyter kontinentalplattan på den smälta magman. Kontinentalplattans tjocklek i Finland är cirka 60 km och plattan simmar på magman och är nästan helt nedsjunken i den. Då 3 km is packades på stenskalet trycktes plattan ner cirka 1 km under isen.

ISEN SMÄLTER

På grund av att jordens klimat värmdes upp började inlandsisen smälta. Smältningen tog ett par tusen år och de kraftiga strömmarna av smältvatten bearbetade jordskorpan genom att transportera stenämne och sand ända ner till Mellaneuropa. Stenämnet som vattnet transporterat med sig slipade klipporna och bildade olika stenstrandar, sand- och grusåsar som påträffas långt inne i inlandet. Flera av de s.k. jättegrytorna i Finland har uppstått då vattenmassorna under istiden satt stenar att rotera på klipporna. I Rokua söder om Uleåborg kan man även se sandåsar som bildats och byggts av strömmar under istiden. På många platser runt om i Finland finns djupa s.k. dödisgropar som uppstått då stora isblock stått still och smultit ner i jordmånen. På många platser kan man även se stora stenar, s.k. jättekast som ismassorna transporterat med sig då isen rörde sig runt om i landet. På många ställen syns fåror i nord-sydlig riktning på klipporna, det är stenarna i ismassorna som ristat in fårorna då de drog förbi.

På bilden intill syns havsstranden för cirka 10 000 år sedan.

LANDHÖJNINGEN

Landhöjningen är en följd av att inlandsisens tryck försvunnit och pågår ännu efter 10 000 år. Des storlek varierar i landets olika delar och är störst i Bottenvikens kustlandskap. Här höjer sig landet med ca 8,5 mm i året. Landhöjningen syns bäst vid kusten där ny mark bildas.

Då isen smalt bort började plattan räta ut sig. Även om det inte funnits inlandsglaciärer i Skandinavien på över 8 000 år fortsätter plattan ännu att räta ut sig. Uträtningen är en långsam process som möjligen pågår ännu i tusentals år. Man har uppskattat att landet kommer att höja sig ännu 80 – 120 meter vid Bottniska viken. Detta kommer att ta 7 000 – 12 000 år. Detta innebär att Bottniska viken kommer att bli en kedja sjöar där Finlands och Sveriges nordliga älvar förenas och där vattnet rinner ut via Östersjön till Nordsjön och Atlanten.

För att mäta landhöjningen används ett GPS-positioneringssystem där man med hjälp av flera satelliter bestämmer mätstationens position och höjd. Mätstationen är inte längre knuten till kusten utan kan även ligga i inlandet. GPS-mätningen har prövats på i nordiska BIOFROST-projektet. En mätning under bara ett par år ger en exakt bild av landhöjningen.

PLATSFOTLIGHETER

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.