Simon Työmiehenkujan ja Asemanseudun asemakaavamuutosehdotukset nähtäville

Simon kunta valmistelee kahta asemakaavamuutosta Asemanseudun asemakaava-alueella. Ensimmäisessä kaavassa Etappitien ja Työmiehenkujan välinen tieosuus muutetaan jalankululle varatusta tieosuudesta kaavatieksi, koska tieosuus on jo toteutunut autolla liikennöitäväksi tieosuudeksi. Toisessa kaavamuutoksessa Simon rautatieaseman eteläpuolinen puistoalue (VP) kortteleissa 20a ja 20b muutetaan kevyen liikenteen reitiksi toteutuneen mukaisesti.

Kaavamuutosten vähäisyyden vuoksi valmisteluvaiheen kuulemista ei tarvita vaan ehdotusvaiheen kuuleminen on riittävä.

Simon kunnanhallitus päätti seuraavilla päätöksillä, 12.8.2019 § 212 (Työmiehenkuja) ja 12.8.2019 § 213 (korttelit 20a ja 20b) asettaa kaavaehdotukset nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 22.8.2019 – 26.9.2019 väliseksi ajaksi.

Asemakaavamuutosehdotukset ovat fyysisesti nähtävillä Simon kunnanvirastolla (Ratatie 6, 95200 Simo) koko nähtävilläoloajan. Lisäksi kaava-aineisto on saatavilla nähtävilläoloajan kunnan internetsivuilla Palvelut/Rakennusvalvonta/Kaavat ja kiinteistöt/Asemakaavat.

Osallisilla ja kuntalaisilla on oikeus esittää mielipide kaavamuutosehdotuksista. Kaavaehdotuksia koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana (26.9.2019 mennessä) joko sähköisesti tai kirjallisesti osoitteella:

simon.kunta@simo.fi    tai    Simon kunta, Ratatie 6, 95200 Simo

Lisätietoja antavat:                                                          Kaavaa laativa konsultti:    

Simon kunta                                                                  FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

Ratatie 6, 95200 Simo                                                     Hallituskatu 13 – 17 D, 90100 Oulu

Ilkka Soukka                                                                   Janne Tolppanen

Tekninen johtaja                                                              Maankäytön suunnittelija, arkkitehti

puh. 0400 691 616                                                          puh. 044 278 7307

ilkka.soukka@simo.fi                                                       janne.tolppanen@fcg.fi

Simon kunta
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. (016) 269 111
simon.kunta(at)simo.fi

Puhelinvaihde on avoinna kello

8.00 – 11.30, 12.15 – 15.15.