Jätevesien käsittely

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo, että käytössä oleva jätevesien käsittelyjärjestelmä toimii asetuksen vaatimusten mukaisesti. Viranomaisella on valvontaa varten tarvittaessa oikeus esimerkiksi jätevesinäytteiden ottamiseen.

Jätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolella

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 3.4.2017. Asetuksessa säädetään mm.  vaadittavasta jätevesien puhdistustehosta. Puhdistusvaatimukset eivät koske vähäisiä vesimääriä, kuten kantovesiä mökillä. Näitäkään vesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön, vaan ne tulee imeyttää maahan.

Jätevesien korjaamisen aikataulut

Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, on järjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä.

 

Miten selvitän asian omalta kohdaltani?

 • Vesihuoltotulkin avulla voit testata koskeeko lakimuutos sinua; kirjoittamalla kiinteistön osoitteen näet esim. sijaitseeko kiinteistö pohjavesialueella
 • tutustu myös toisiin linkkeihin
 • mikäli jätevesijärjestelmä on tarpeen kunnostaa, ota selville suunnittelija joka voi tehdä suunnitelman sinun tarpeisiisi; laitevalmistajilta voi pyytää myös suunnitteluapua
 • hae suunnitelmalle toimenpidelupa, sen jälkeen toteutus omana työnä tai urakoitsijan tekemänä
 • jätevesijärjestelmän mitoitus ja suunnitteluohjeita Simossa
 • pyydä kunnan viranomaiselta loppukatselmus

Poikkeaminen vaatimuksista

Sellaisten kiinteistöjen osalta, joiden jätevesijärjestelmiltä edellytetään puhdistusvaatimusten täyttämistä määräaikaan 31.10.2019 mennessä, on omistajan tai haltijan mahdollista hakea kunnan määräämältä viranomaiselta poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeaminen vaatimuksista voidaan myöntää, jos ympäristönsuojelulaissa määritellyt edellytykset täyttyvät. Edellytyksenä on, että jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä tai että edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

 1. kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella
 2. kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;
 3. kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Automaattisesti vapautettuja jätevesijärjestelmien korjausvelvoitteesta ovat sellaiset kiinteistöt, joiden omistaja tai haltija on syntynyt ennen 9.3.1943 edellyttäen, että kiinteistön jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen eikä aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Kaikilla viemäriverkostojen ulkopuolella olevilla kiinteistöillä tulee olla selvitys kiinteistön jätevesien käsittelystä sekä käyttö- ja huolto-ohjeet jätevesijärjestelmälle.

Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on vesihuoltolain 10 §:n mukaan liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Myös taajaman ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön liittäminen kunnalliseen viemäröintiin on suositeltavaa. Valvovana viranomaisena toimii vesihuoltolain 4 §:n mukaan kunnan ympäristön-suojeluviranomainen.

Verkostoon liittyminen on taajamassa pääsääntö, josta voidaan poiketa vain poikkeustapauksissa vesihuoltolain 11 §:n mukaan. Lain mukaan liittymis-velvollisuudesta on myönnettävä vapautus, jos liittäminen on

 • kohtuutonta ja
 • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista toiminta-alueella.

sekä lisäksi

 • kiinteistöllä on riittävästi saatavissa vaatimukset täyttävää talousvettä tai
 • jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti
 • hule- ja perustusten kuivatusvedet tulee ohjata hyväksytyn suunnitelman mukaisesti

Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen kiinteistön omistajan tai haltijan hakemuksesta.


Katso myös