Jätevesien käsittely

 

Jätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolella

Valtioneuvoston uusi asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 15.03.2011.
Asetuksessa säädettiin mm. vaadittavasta jätevesien puhdistustehosta. Puhdistusvaatimukset eivät koske vähäisiä vesimääriä, kuten kantovesiä mökillä. Näitäkään vesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön, vaan ne tulee imeyttää maahan.


Muutokset koskevat vuoden 2004 alun jälkeen rakennettuja jätevesijärjestelmiä heti säädösten voimaantultua. Ennen vuotta 2004 rakennettujen käyttökuntoisten jätevesijärjestelmien tulee täyttää uudet vaatimukset 15.3.2016 mennessä.

Kaikilla viemäriverkostojen ulkopuolella olevilla kiinteistöillä tulee olla selvitys kiinteistön jätevesien käsittelystä sekä käyttö- ja huolto-ohjeet jätevesijärjestelmälle.  

Jätevesijärjestelmän rakentaminen vaatii toimenpideluvan.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän ei tarvitse täyttää puhdistustasoa koskevia vaatimuksia, jos

  • kiinteistön jätevedet johdetaan tai tullaan johtamaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon
  • kiinteistön jätevesien määrä on vähäinen eikä vesikäymälää ole
  • kiinteistöllä on velvollisuus hakea ympäristölupa
  • kiinteistöllä vakituisesti asuva(t) kiinteistönomistaja(t) ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011
  • kunta on myöntänyt lykkäystä vaatimusten noudattamisesta vaikean elämäntilanteen vuoksi

Jätevedet eivät kuitenkaan saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa.

 Jätevesijärjestelmäselvitys 

 

 

Jätevesiasetus
Vesihuoltolaki 
Ympäristönsuojelulaki 

 

Uusi jätevesiasetus

(keskeiset muutokset 3.4.2017)

Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen osalta ei noudateta asetusta talousjätevesien käsittelystä. Kunnalliseen viemäröintiin liittyminen on viemäriverkoston toiminta-alueella pakollista. Valvovana viranomaisena toimii vesihuoltolain 4 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Verkostoon liittyminen on pääsääntö, josta voidaan poiketa vain poikkeustapauksissa vesihuoltolain 11 §:n mukaan. Lain mukaan liittymisvelvollisuudesta on myönnettävä vapautus, jos liittäminen on

  • kohtuutonta ja
  • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista toiminta-alueella

 sekä lisäksi

  • kiinteistöllä on riittävästi saatavissa talousvettä tai
  • jätevesien poisjohtaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista tai
  • hule- ja perustusten kuivatusvedet voidaan muutoin poistaa asianmukaisesti.

Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen kiinteistön omistajan tai haltijan hakemuksesta.  

Lisätietoja:
Teknisen toimen päällikkö
Ilkka Soukka
Puh. 0400 691 616
etunimi.sukunimi@simo.fi

 


Powered by WebUpdate