Perusopetus


Lukuvuoden työ- ja loma-ajat

Simon kunnan koulujen työ- ja loma-ajat:

 

Lukuvuoden 2024-2025 koulujen työ- ja loma-ajat ovat seuraavat:

Syyslukukausi 7.8. – 20.12.2024
syysloma 14. – 20.10.2024 (vk 42)
itsenäisyyspäivä 6.12.2024
joululoma 21.12.2024 – 6.1.2025

Kevätlukukausi 7.1.- 31.5.2025
hiihtoloma 3. – 9.3.2025 (vko 10)
pääsiäisloma 18. – 21.4.2025
vappu 1.5.2025
muu vapaa 2.5.2025
helatorstai 29.5.2025

 

Peruskoulu ja lukio työajat 2024-2025

Opetussuunnitelmat

Kouluissa annettava opetus pohjautuu opetussuunnitelmaan. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016. Kuitenkin 1.8.2016 alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemesta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen ja sen mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Kouluruokailu

Simossa tarjotaan koululaisille säädösten mukainen terveellinen, tarkoituksenmukaisesti järjestetty, ohjattu, täysipainoinen ja maksuton kouluruokailu. Ruokailu on osa perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmaa. Kouluruokailun järjestämisessä huolehditaan oppilaiden terveydestä ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisestä. Kouluruokailu ja siihen liittyvä erityisruokavaliota noudattavien oppilaiden terveyden seuranta ovat osa oppilashuollon työtä. Ruokapalvelut ostetaan Meri-Lapin kuntapalvelulta.

Erityisruokavalio
Erityisruokavalioilmoituslomakkeet ovat tulostettavissa osoitteessa www.mlkp.fi – Asiakkaille – välilehdeltä tai tämän sivun linkit -kohdasta. Lomake toimitetaan koulun keittiöhenkilökunnalle, jonka kanssa lomake katsotaan vielä läpi. Alaikäisiltä vaaditaan nähtäväksi myös lääkärintodistus.

Lomakkeita ei säilytetä keittiöllä kesän yli, vaan uudet lomakkeet on toimitettava joka syksy. Tällä tavalla varmistetaan, ettei erityisruokavaliota valmisteta turhaan. Samalla lomakkeella voidaan ilmoittaa muutokset ruokavaliossa myös toimintakauden aikana.

Koulumatkat ja -kuljetus

Simon kunta järjestää kaikkien sellaisten peruskoulua käyvien oppilaiden kuljetuksen, joiden kotikunta on Simo ja joilla on perusopetuslain 32 §:n mukaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Ulkopaikkakuntalaisten koulumatkojen korvaamisesta tehdään aina erillinen päätös, joka sovitaan yhdessä oppilaan kotikunnan kanssa.

Simon kunta järjestää maksuttoman koulukuljetuksen, kun

  1. oppilaan koulumatka yhteen suuntaan on yli 5 kilometriä
  2. esikoululaisen tai 1-3 luokkalaisen oppilaan koulumatka yhteen suuntaan on yli 3 km.

Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista tietä pitkin kotipihan reunalta (portilta) koulun piha-alueen reunalle (portille). Tiellä tarkoitetaan yleistä ja yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

Jos lapsen huoltajilla on yhteishuoltajuus ja he asuvat eri osoitteissa, lapsi saa kuljetuksen lähimpään kouluun siitä osoitteesta, johon hän on väestörekisterikeskuksen mukaan merkitty. Väliaikainen asuminen toisen huoltajan luona ei oikeuta kuljetukseen. Oppilaan huoltajien vapaa-ajan matkoista jne. johtuva oppilaan väliaikainen asuminen jossain muualla kuin vakinaisessa kodissa ei oikeuta kuljetukseen.

Oppilashuolto

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua, jota on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu:

  • oppilaan kasvun ja kehityksen, sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
  • oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja
  • hoitoon ohjaaminen
  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta

Oppilaat käyvät terveydenhoitajan tarkastuksissa vuosittain. 1., 5., ja 8. luokkien tarkastukset ovat laajoja valtioneuvoston asetuksen 380/2009 mukaisesti. Laajassa terveystarkastuksessa ovat mukana lapsi, vanhemmat, koululääkäri sekä terveydenhoitaja. Näissä tarkastuksissa arvioidaan lapsen terveydentilan lisäksi perheen hyvinvointia kokonaisuudessaan, kasvuympäristön vaarapaikkoja sekä läheisväkivaltaa.

Aamuvastaanotto ilman ajanvarausta on klo 8-10.

Hammashoito
Perusopetuksen kaikki luokat tarkastetaan lukuvuoden aikana, oppilaat kutsutaan vuorollaan tarkastukseen. Särkytapauksissa ja tapaturmissa yhteys hammashoitolaan. Hammashoitaja käy alakouluilla kuukausittain harjauttamassa oppilaiden hampaat. Lukiolaisia ei kutsuta hammashoitoon, mutta hammashoitoon itse hakeutuneet alle 18-vuotiaat hoidetaan maksutta. Hammashuollosta lisää tästä linkistä

Koulukuraattori
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka toimii kasvatus- ja opetustyön tukena. Hän toimii yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, kouluyhteisön ja eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä kehittää moniammatillista verkostollista yhteistyötä.

Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin keskustellakseen erilaisista koulua, kotia, toveripiiriä ja vapaa-aikaa koskevista asioista. Tarvittaessa koulukuraattori ohjaa oppilasta sekä hänen perhettään koulun ulkopuolisiin palveluihin ja toimii yhteistyössä muiden palvelujen kanssa.

Koulukuraattori kuuluu oppilashuoltoryhmään.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu-ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8 a luvun mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua toimintaa. Perusopetuslain 48 a §:n 4 momentin mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet. Simon kunnassa aamu-ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä säädösten ja määräysten mukaisesti vastaa sivistyslautakunta.

Toiminnan toteuttamisesta vastaa vapaa-aikatoimenjohtaja (kuntakohtainen koordinaattori) yhdessä sivistystoimenjohtajan ja koulujen johtajien sekä aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kanssa. Toimintasuunnitelma päivitetään lukuvuosittain tai tarvittaessa. Sivistyslautakunta varaa vuosittain talousarvioon aamu-ja iltapäivätoiminnan järjestämistä varten määrärahat.

Simon kunta järjestää perusopetuslain mukaista aamu-ja iltapäivätoimintaa 1-2- luokkalaisille ja erityisopetuksen oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa kunnan omana toimintana. Aamutoimintaa järjestetään klo 7.00 alkaen koulupäivän alkamiseen saakka ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä klo 12.00- 17.00 välisenä aikana. Simon kuntaan on laadittu perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminnan perusteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen aamu-ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Sivistyslautakunta on hyväksynyt sen kokouksessaan.

aamu-ja iltapäivätoimintasuunnitelma 2022-2023

Yhteystiedot

Hanna Tikka

Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Seija Sunnari

Toimistosihteeri

Suvi Ylisuvanto

Toimistosihteeri

Jouni Jaakkola

Kouluisäntä

Katja Torvinen

Opinto-ohjaaja

Susanna Klemettinen

Kouluterveydenhoitaja

Katja Enbuske

Koulukuraattori

Soile Vakkala

Vapaa-aikatoimenjohtaja

Simon koulukeskuksen keittiö
Puh. 040 688 5393
etunimi.sukunimi@mlkp.fi

Liikennöitsijät
K. Hekkanen Oy
Puh. 040 506 1316 / Anu Veittikoski
khekkanen@luukku.com

 


Katso myös