Hyvinvointi ja terveyden edistäminen

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus

Kuntalain 1§:n (10.4.2015/410) perusteella kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuoltolain (612/2021) 6§ todetaan, että kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin, kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin.

Kunnan strategisessa suunnittelussa asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määritellään tavoitteita tukevat toimenpiteet. Kunnassa otetaan päätöksenteossa huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kunnassa toimii moniammatillinen hytetu-työryhmä, johon lapin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat nimenneet paikalliset edustajat kunnan itse nimeämien edustajien lisäksi.

Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä raportoidaan valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle kerran valtuustokaudessa valmistellaan laajempi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma. Valtuustokausittainen laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma määrittelee hyvinvointityölle painopisteet, joita arvioidaan vuosittaisessa tiiviimmässä hyvinvointikertomuksessa. Vuoden 2023 hyvinvointikertomus on tarkoitus valmistua syksyn valtuustoon ja laaja hyvinvointisuunnitelma (2025-2029) keväällä 2025.

Yhteystiedot

Soile Vakkala

Vapaa-aikatoimenjohtaja

Rosa Pietikäinen

Vapaa-aika- ja hyvinvointikoordinaattori