Hyvinvointi ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on osa kunnan perustoimintaa ja tarvitsee toteutuakseen rakenteet ja voimavarat. Ihmisten hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen vaikuttavat monet kunnan hoitamat tehtävät ja eri toimialat toteuttavat näitä tehtäviä omissa toimeenpanoissaan.

Yleistä

Kuntalain 1§:n perusteella kunnan perustehtävä on asukkaisensa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Terveydenhuoltolain 12§:n 1 momentin mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat monet kunnan hoitamat tehtävät; moniammatillinen yhdyskuntasuunnittelu, liikunta- ja kulttuuripalvelut, varhaiskasvatus, nuorisotyö, koulutus, työpaikat mainittuina. Kunnan poikkihallinnollisen yhteistyön lisäksi tarvitaan kunnan ja alueen muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä. Seurakunta, yritykset, järjestöt / yhdistykset, eri oppilaitokset, Oulunkaaren kuntayhtymä, sairaanhoitopiiri ja maakuntaliitto.