Hyvinvointi ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on osa kunnan perustoimintaa ja tarvitsee toteutuakseen rakenteet ja voimavarat. Ihmisten hyvinvointiin, terveyden edistämiseen ja turvallisuuteen vaikuttavat monet kunnan hoitamat tehtävät ja eri toimialat toteuttavat näitä tehtäviä omissa toimeenpanoissaan.

Yleistä

Kuntalain 1§:n (410/2015) perusteella kunnan perustehtävä on asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
Sosiaali- ja terveydenhuoltolain (612/2021) 6§ todetaan, että kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin, kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Kunnan strategisessa suunnittelussa asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määritellään tavoitteita tukevat toimenpiteet. Kunnassa otetaan päätöksenteossa huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. Kunnan eri toimialat tekevät yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kunnassa on nimetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho.

Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä raportoidaan valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle kerran valtuustokaudessa valmistellaan laajempi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on kunnan perustoimintaa. Ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat monet kunnan hoitamat tehtävät mm. moniammatillinen yhdyskuntasuunnittelu, turvallisuus, liikunta- ja kulttuuripalvelut, varhaiskasvatus, nuorisotyö, koulutus, työpaikat. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Eri hallinnonalojen yhdessä laatima hyvinvointikertomus on vahvistanut paikkansa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden seurannan välineenä sekä toiminnan suunnittelun tukena.

Hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuteen vaikuttavat samat asiat ja niitä edistetään yhteisillä toimenpiteillä.