Asiointi

Asiointikuljetukset

 

Asiointikuljetus Ylikärpästä ja Alaniemeltä asemalle (keskiviikkona)

9.00 Ylikärppä – Alaniemi – Onkalonperä – Asema 10.30

12.00 Asema – Onkalonperä – Alaniemi – Ylikärppä 13.30

Asiointikuljetus Simoniemi-Viantie alueelta asemalle (perjantaina)

9.00 Maksniemi – Viantie – Simoniemi – Hepolanperä – Asema 9.50

12.00 Asema – Hepolanperä – Simoniemi – Viantie – Maksniemi 12.50

Sopimus koskee asiointikuljetusten hoitamista joukkoliikenneluvan nojalla kutsutaksipohjalla.  Asiakas tilaa kuljetuksen liikennöitsijältä edellisenä päivänä ennen klo 15.00.  Reittiä ei ajeta, mikäli kuljetusta ei ole tilattu edellisenä päivänä. Kuljetus tilataan numerosta 0400 691 728.

Reitti ajetaan vain siltä osin kuin asiakas on kuljetuksen tilannut.  Asiakkaan maksama hinta on linja-autotaksan suuruinen.  Asiointikuljetusta ei ajeta juhlapäivinä. Kuljetusta hoitaa K Hekkanen Oy.

Osallistu ja vaikuta

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteet voi laatia kuntalaisaloite.fi sivuston kautta tai lähettää sähköpostitse osoitteeseen simon.kunta@simo.fi

Whistleblow väärinkäyttöilmoitukset

Whistleblower-direktiivillä pyritään parantamaan Euroopan unionin oikeuden täytäntöönpanon tehokkuutta luomalla unionitasoiset yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset väärinkäytösten ilmoittajien suojelulle. Direktiivillä halutaan varmistaa, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Näin voitaisiin ennaltaehkäistä yleiseen etuun kohdistuvia uhkia tai vakavia haittoja.

Ilmoituskanavan ovat velvollisia perustamaan lain 8 §:n mukaan mm. kunnat ja muut julkisen sektorin oikeushenkilöt sekä näiden omistuksessa tai määräysvallassa olevat oikeushenkilöt, joiden työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on vähintään 50.

Ilmoituskanavan tulee olla kanava, joka mahdollistaa ilmoittamisen kirjallisesti tai suullisesti taikka molemmilla tavoilla. Jos suullinen ilmoittaminen on mahdollista, se on voitava tehdä puhelimitse tai muun ääniviestijärjestelmän kautta ja ilmoittajan pyynnöstä kohtuullisessa ajassa järjestettävässä henkilökohtaisessa tapaamisessa. Ilmoittamisen tulee olla luottamuksellista. Itse kanavan tekniseen toteuttamiseen ei oteta kantaa, kanava voi olla esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero.
Ilmoittajaa suojellaan, jos hän ilmoittaa rikkomisesta noudattaen ilmoittajasuojelulain säännöksiä. Lisäksi hänellä tulee olla perusteltu syy uskoa rikkomista koskevan tiedon paikkansapitävyyteen ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan. Työntekijän lisäksi suojaa saa mm. ilmoittamisessa avustanut henkilö (esim. luottamusmies).

Lisäksi on hyvä muistaa, että työntekijä tai viranhaltija, joka tahallaan ilmoittaa tai julkistaa vääriä tietoja, voidaan tuomita sakkoon.

Simon kunnassa ilmoitukset vastaanottaa työsuojelupäällikkö Soile Vakkala soile.vakkala@simo.fi puh. 040 758 4465

 


Katso myös