Varhaiskasvatus

Arvoisat lasten huoltajat!

Daisy varhaiskasvatus toimii kaikissa yksiköissä ja hoitoaikavaraukset otetaan sähköisesti huomioon. Joka viikon su klo 23.00 järjestelmä lukkiutuu ja sitä seuraavan viikon aikoja ei enää voi itse laittaa.

Olkaa yhteydessä varhaiskasvatusjohtajaan p.040 593 7669, jos on vaikeuksia varauksissa tms. Varaukset voi tehdä vaikka kuukausiksi eteenpäin.

Kiitos yhteistyöstä!

Toivomme, että lasten hoitovaraukset toteutuvat todellisen tarpeen mukaan.

Henkilökunta varataan työpisteisiin niiden aikojen mukaan.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus voimaan 1.8.2024.

Toimittakaa uudet tulotodistukset heinäkuun 2024 loppuun mennessä s-postilla irene.tarkiainen@simo.fi tai Daisy-järjestelmän kautta. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, maksut vahvistetaan korkeimman maksun mukaisesti 1.8.2024 alkaen. Kiitos!

 

Simon kunnan esiopetus ajalla 21.8.2024-28.5.2025

 

Simon kunnassa aletaan maksamaan kotihoidontuen kuntalisää 1.3.2024 alkaen alle 3-vuotiaille lapsille (300€/kk/lapsi) sekä heidän alle kouluikäisille sisaruksilleen (70€/kk/lapsi), jotka hoidetaan kotona, pois lukien esioppilaat. Kuntalisää ei tarvitse erikseen hakea, jos lasten kotihoidon tuki on jo Kelan kautta maksussa. www.simo.fi/ varhaiskasvatus/kotihoidontuki on suora linkki Kelan asioimiseen.

Lisätietoja saa varhaiskasvatusjohtaja Irene Tarkiaiselta p. 040 5937 669

 

 

 

Yleistä

Simossa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja tarvittaessa hoitajan tai lapsen kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatus on hoidon, kasvatuksen ja opetuksen muodostama kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus on keskeinen lapsia ja heidän vanhempiaan koskeva palvelu, johon suurin osa lapsista osallistuu ennen oppivelvollisuutta. Lapset tuovat varhaiskasvatukseen mukanaan aiemman elämänkokemuksensa, jossa merkittävänä tekijänä ovat huoltajien ja lasten väliset vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteet. Henkilöstön tehtävänä on luoda luottamuksellinen suhde lapseen. Sovittaessa lapsen varhaiskasvatuksen tavoitteista avoin, arvostava ja tasavertainen kohtaaminen on tärkeää.

Varhaiskasvatuspalveluihin hakeminen

Varhaiskasvatuksessa toimintavuosi on 1.8.-31.7. Kunnallista varhaiskasvatushoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden Daisy-sähköisessä järjestelmässä, sivulla linkki. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea 4 kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta eikä hoidon tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava välittömästi vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Esiopetus

Esiopetus muuttui velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen ja lapsi on velvoitettu osallistumaan esiopetukseen peruskoulua edeltävänä vuonna. Simossa esiopetuksessa noudatetaan seudullista esiopetussuunnitelmaa, joka pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin. Opetuksen yhteiset tavoitteet ovat: ilmaisun monet muodot, kielen rikas maailma, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan ja kehityn. Esiopetusta tarjotaan Simon ja Maksniemen päiväkodeissa ja tarvittaessa erillisissä ryhmissä päiväkotien yhteydessä. Esiopetus on maksutonta.

Tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukkaan varhaiskasvatuksen/esiopetuksen toimintaa ja kuuluu kaikille lapsille. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet, mielenkiinnon kohteet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Kasvun ja oppimisen tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista.

Lapsen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen/esiopetuksen päivittäistä toimintaa niin, että lapsen osallisuus, oikeus oppia ja toimia osana vertaisryhmää toteutuvat lapsen edun mukaisesti.

Varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa käytettävät tuen tasot/portaat ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tuen tasojen välillä siirrytään joustavasti ja tuen taso arvioidaan aina lapsikohtaisesti. Lapsen saama tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan/lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee yhteistyötä huoltajien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa lapsen tuen tarpeen arvioimisessa ja tuen suunnittelussa.


Katso myös