Varhaiskasvatus

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti 10.7 säilyy ennallaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin. Jos haluatte toimittaa uudet tulotodistukset, voitte toimittaa ne s-postilla irene.tarkiainen@simo.fi tai Daisy-järjestelmän kautta. Muuten maksut vahvistetaan aiemmin toimitettujen selvitysten mukaan. Kiitos!

 

Arvoisat lasten huoltajat!

Daisy varhaiskasvatus toimii kaikissa yksiköissä ja hoitoaikavaraukset otetaan sähköisesti huomioon. Joka viikon su klo 23.00 järjestelmä lukkiutuu ja sitä seuraavan viikon aikoja ei enää voi itse laittaa.

Olkaa yhteydessä varhaiskasvatusjohtajaan p.040 593 7669, jos on vaikeuksia varauksissa tms. Varaukset voi tehdä vaikka kuukausiksi eteenpäin.

Kiitos yhteistyöstä!

 

Toivomme, että lasten hoitovaraukset toteutuvat todellisen tarpeen mukaan.

Henkilökunta varataan työpisteisiin niiden aikojen mukaan.

 

 

 

 

 

Yleistä

Simossa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja tarvittaessa hoitajan tai lapsen kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatus on hoidon, kasvatuksen ja opetuksen muodostama kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus on keskeinen lapsia ja heidän vanhempiaan koskeva palvelu, johon suurin osa lapsista osallistuu ennen oppivelvollisuutta. Lapset tuovat varhaiskasvatukseen mukanaan aiemman elämänkokemuksensa, jossa merkittävänä tekijänä ovat huoltajien ja lasten väliset vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteet. Henkilöstön tehtävänä on luoda luottamuksellinen suhde lapseen. Sovittaessa lapsen varhaiskasvatuksen tavoitteista avoin, arvostava ja tasavertainen kohtaaminen on tärkeää.

Varhaiskasvatuspalveluihin hakeminen

Varhaiskasvatuksessa toimintavuosi on 1.8.-31.7. Kunnallista varhaiskasvatushoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden Daisy-sähköisessä järjestelmässä, sivulla linkki. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea 4 kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta eikä hoidon tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava välittömästi vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Esiopetus

Esiopetus muuttui velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen ja lapsi on velvoitettu osallistumaan esiopetukseen peruskoulua edeltävänä vuonna. Simossa esiopetuksessa noudatetaan seudullista esiopetussuunnitelmaa, joka pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin. Opetuksen yhteiset tavoitteet ovat: ilmaisun monet muodot, kielen rikas maailma, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan ja kehityn. Esiopetusta tarjotaan Simon ja Maksniemen päiväkodeissa ja tarvittaessa erillisissä ryhmissä päiväkotien yhteydessä. Esiopetus on maksutonta.

Erityinen tuki

Erityisvarhaiskasvatuksen tavoitteena on taata kaikille lapsille sairaudesta, vammasta tai muista syistä huolimatta mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen. Yhteistyössä vanhempien, henkilökunnan, neuvolan, terapeuttien ja muun tutkivan tahon kanssa arvioidaan tarvittavan tuen määrä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee perheitä ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa laaditaan varhaiskasvatussuunnitelman tueksi lapsen kuntoutussuunnitelma, jossa asetettuja tavoitteita arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan säännöllisesti.


Katso myös