Ympäristö ja luonto

Ympäristösuojeluviranomainen vastaa mm. ilman-, ympäristön-, luonnon- ja vesien- suojelusta, maa-ainestenoton lupa- ja valvonta-asioista sekä jätehuollon valvonnasta. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta.


Ympäristöluvat

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Samoin on lupa oltava luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen. Luvanvaraisista toiminnoista säädetään ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa.

Ympäristölupahakemuksen ratkaisee asian mittavuudesta ja muusta luonteesta riippuen joko ympäristölupavirasto, alueellinen ympäristö- keskus taikka kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti ympäristönsuojelu-asetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle. Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä.

Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä kirjallinen ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta (esim. rakentaminen tai yleisötilaisuus), jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevän.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vrk ennen tätä ajankohtaa.

Moottoriajoneuvo maastossa

Maastoliikennelain mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa (maa-alue tai jääpeitteinen vesialue) on haettava ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Maastoliikennelain mukaisesti ympäristönsuojeluviranomainen päättää moottorikelkkareitin perustamiseksi tarvittavan reittisuunnitelman hyväksymisestä ja hyväksyy reitin pitäjän.

Jätevesien käsittely

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo, että käytössä oleva jätevesien käsittelyjärjestelmä toimii asetuksen vaatimusten mukaisesti. Viranomaisella on valvontaa varten tarvittaessa oikeus esimerkiksi jätevesinäytteiden ottamiseen.

Jätehuollon valvonta

Ympäristöön ei saa laittaa roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentamista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa.

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätehuoltoa kunnissa. Tyypillisiä valvontatehtäviä ovat roskaamisasiat, luvaton jätteenpoltto, yritysten ongelmajätteenkäsittely sekä kiinteistöt, jotka eivät ole liittyneet järjestetyn jätehuollon piiriin.

Maa-ainesten otto

Maa-aineslain 4 §:n mukaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on kotitarvekäyttöä lukuunottamatta saatava lupa. Lupahakemukset käsittelee ja luvan myöntää tekninen lautakunta.

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaan kotitarvekäyttöön. Käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai teiden kunnossapitoon. Kotitarveotostakin on kuitenkin ilmoitettava valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa maa-aineksia enemmän kuin 500 k-m³.

Rannan ruoppaus

Vesistön koneellinen ruoppaus edellyttää aina vähintään ilmoituksen tekemistä ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle. Pelkkä ilmoitus ei riitä, jos ruoppausmäärä on suurempi kuin 500 m3. Tällöin ruoppaukselle on haettava aina vesilain mukainen lupa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (AVI). Pienempikin ruoppaus saattaa edellyttää luvan hakemista, jos työstä mahdollisesti aiheutuu vahinkoa tai haittaa. Pienten ruoppausten osalta ELY-keskus arvioi luvan hakemisen tarpeen sille tehtävän ruoppausilmoituksen perusteella.

Ruoppauksesta ilmoittaminen