Rakentamismääräykset ja katselmukset

Sijainnin merkitseminen

Ennen rakentamisen aloittamista kunnan asianomaisen viranomaisen on huolehdittava rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemisestä hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti.

Aloituskokous

Aloituskokouksessa käydään läpi tulevaa rakennushanketta ja varmistetaan vastuuhenkilöiden tehtävät. Samalla rakennusvalvonta haluaa varmistaa, että eri osapuolet ovat asianmukaisesti harkinneet rakennusluvassa vahvistettujen lattian ja pihan korkeusasemien soveltuvuutta. Aloituskokous pyydetään kun tontti on raivattu sekä tontin ja naapurirakennusten korkeusasema on selvitetty. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuksen korkeusasema on hyväksytty. Aloituskokouksen yhteydessä sovitaan erillisen aloitusilmoituksen tarpeesta. Aloituskokouksessa käydään läpi tarkastusasiakirja, jota tulee täyttää työmaan edistyessä. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus tilataan, kun perustamiseen liittyvät kaivu-, louhinta- tai paalutustyöt on tehty. Pohjatarkastuksen suorittaa vastaava työnjohtaja ja kuittaa sen tarkastusasiakirjaan. Täyttötöitä ei saa suorittaa ennen katselmuksen suorittamista

Raudoitustarkastus

Raudoitustarkastuksen suorittaa vastaava työnjohtaja ja kuittaa sen tarkastusasiakirjaan.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus tilataan rakennustarkastajalta. Lupapäätöksen mukaisesti rakennekatselmus suoritetaan, kun kantavat rakenteet on tehty, ja ne ovat vielä nähtävissä. Vastaava työnjohtaja merkitsee rakennetarkastuksen suoritetuksi tarkastusasiakirjaan. Vastaavan työnjohtajan tulisi olla paikalla rakennekatselmusta tehtäessä.

Hormikatselmus

Hormikatselmus pyydetään, kun savu- ja muut hormit on tehty ja ennen kuin ne peitetään. Hormikatselmus pyydetään rakennusvalvontaviranomaiselta.

Kvv- ja iv-katselmukset

Kvv- ja iv-katselmukset pidetään pääsääntöisesti ennen varsinaista loppukatselmusta.

Sähkötarkastus

Sähköurakoitsija tekee rakentamilleen sähkölaitteistoille käyttöönottotarkastuksen. Käyttöönottotarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja. Lisäksi luokitellulle (1, 2, 3) sähkölaitteistolle on tehtävä varmennustarkastus, jonka tilaamisesta huolehtii sähköurakoitsija.

Lämmityslaitteistokatselmus

Tilataan, puh. 0201 311 346 palotarkastaja.

Öljypoltinlaitteiston asentaneen liikkeen on pyydettävä laitteiston katsastus kolmen kuukauden kuluessa sen valmistumisesta. Läpimenot tarkastavat vastaavat työnjohtajat

Käyttöönottokatselmus (osittainen loppukatselmus)

Jos rakennus tai sen osa halutaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, pyydetään käyttöönotettavalle osalle rakennusvalvontaviranomaiselta käyttöönottokatselmus. Käyttöönotettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Asuintiloissa tämä tarkoittaa, että

  • lämmitys-, ilmanvaihto, vesi- ja viemärilaitteistot ovat valmiit ja tarkastetut
  • sähkölaitteista ei ole vaaraa henkilöturvallisuudelle ja
  • portaiden ja parvekkeiden kaiteet sekä muut rakennuksen turvajärjestelyt ovat kunnossa.

Talotikkaiden ja vesikaton kulkuteiden tulee olla valmiita. Sähkötöiden käyttöönottotarkastuspöytäkirja tulee olla valmiina.

Loppukatselmus

Loppukatselmus pyydetään rakennusvalvontaviranomaiselta, kun rakennus on valmis, kuitenkin viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä. Tässä katselmuksessa rakennuksen hyväksymisen edellytyksenä on hyväksyntä kaikissa edellä mainituissa rakennustyön aikaisissa katselmuksissa. Loppukatselmuksen yhteydessä tarkastetaan, että käyttö- ja huolto-ohjeet ovat valmiit ja tarkastusasiakirja on asianmukaisesti täytetty ja kopio yhteenvedosta luovutetaan tarkastajalle.


Katso myös