Simon kunnan kannanotto tuulivoiman kiinteistöverotuloihin ja valtionosuusjärjestelmän verotulojen tasausjärjestelmään

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen
Valtiovarainministeri Riikka Purra
Elinkeinoministeri Wille Rydman
Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistuksen valmistelutyöryhmä

Simon kunnan kannanotto tuulivoiman kiinteistöverotuloihin ja valtionosuusjärjestelmän
verotulojen tasausjärjestelmään

Simon kunta on ollut ensimmäisiä tuulivoimakuntia ja ensimmäiset tuulivoimalat ovat valmistuneet jo v. 2012. Valtuusto sekä kuntalaiset ovat suhtautuneet tuulivoimaan myönteisesti. Vuonna 2022 Simon kunta oli Suomen tuulivoima isin 65 tuulivoimalalla ja 280 MW tuotolla. Vuoden 2023 tilastoissa olemme edelleen viidennellä sijalla. Tällä hetkellä Simossa on lisäksi yhteensä reilun 60 tuulivoimalan verran osayleiskaavoja kaavoituksessa ja 27 jo luvitettunakin. Näistä merkittävin on Metsähallituksen 42 voimalan kaavoitus Lyypäkinaavalle. Simon kunta on pyrkinyt tukemaan hallitusten tavoitteita vihreän siirtymän osalta.

Simoon on myös jo luvitettuna teholtaan 70 megawatin maa-asenteinen aurinkosähkövoimala ja sen arvioitu vuosituotanto on 70 000 MWh. Hanke vaatii noin 80 ha maa-pinta-alaa. Tälle hankkeelle Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 8,9 miljoonaa euroa investointitukea osana ensimmäisiä Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointitukipäätöksiä. Hanke on osa Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitusta. Aurinkovoimalan arvioidaan valmistuvan vuoteen 2025 mennessä. Investointi vähentää hiilidioksidipäästöjä arviolta noin 6 200 tonnia vuodessa.

Osana vihreää siirtymää kunta on hankkinut myös Karsikkoniemestä aikaisemmin ydinvoimalalle kaavoitetun teollisuusalueen, johon ollaan T-kem- kaavamuutoksen myötä suunnittelemassa mahdollista vety-teollisuutta, joka osaltaan hyödyntäisi mahdollista tulevaa merituulivoimaa sekä edistäisi suuresti vihreää siirtymää.

Kiinteistövero on ollut pienen maalaiskunnan suurin motivaatiotekijä tehdä tuulivoiman sijoittumisen mahdollistavaa kaavoitusta. Ja hyväksyä, että nämä voimalat näkyvät joka päivä maisemassamme. Jos tämä hyöty viedään kunnilta, rampautuu tuulivoimarakentaminen koko maassa sekä maalla että merellä, samoin aurinkovoimalahankkeet. Tällaiset aikeet jo tulevat romuttamaan myös vihreän siirtymän
toteutumista.

Kuntien päätöksenteko on pitkäjänteistä ja perustuu luottamukseen. Simon kunta on pitkäjänteisesti kehittänyt kuntastrategiaan kirjattuna omaa ”teollisuusalaansa” ja edistänyt jo yli kymmenen vuoden ajan tuulivoimaa. Olemme perustaneet tulevaisuutemme myös tuulivoiman kiinteistöverotuottoihin sekä nykyisten valtionosuuslaskelmien varaan ja tehneet luottavaisina keväällä 2023 Simon kunnan lähihistorian suurimman päätöksen: uuden 12 milj. euron yhtenäiskoulun rakentamisen lapsillemme, Suomen tulevaisuudelle. Ilman tuulivoimasta saatavia tuottoja, kunnalla ei olisi ollut mahdollista tätä päätöstä tehdä. Kuntatalouden kestävyyslaskelmat on asiantuntijana laatinut Eero Laesterä ja laskelmat nojaavat tuuli- ja aurinkovoimasta saataviin tuottoihin nykyisillä järjestelmillä.

Simossa kunnanvaltuuston ja kuntalaisten suhtautuminen tuuli- ja merituuli- sekä aurinkovoimaan tulisi kyllä muuttumaan, mikäli kunnan saama vero- ja valtionosuushyöty menetettäisiin. Sitä myötä vaarantuvat myös kaikki ne miljardien arvoiset uudet investoinnit (vihreä teräs, vety jne.), joista Suomi voi kilpailla nimenomaan puhtaan, halvan sähkön hyvällä saatavuudella. Kun tuulivoimarakentaminen tyrehtyy, ei valtionosuuksien tasausjärjestelmässä tuulivoimavoiman kiinteistöveroista kertyvä potti ole millään muotoa merkittävä apu yhdellekään kunnalle.

Simon kunnanhallitus on tyrmistynyt ja tuntee suorastaan tulleensa petetyksi, että tällaisia suunnitelmia on nostettu valmisteluun. Simon kunnanhallitus edellyttää ja vaatii, että näin pitkäjänteisessä ja kuntakuvassa näkyvässä toiminnassa tulee myös valtion noudattaa pitkäjänteistä ja luotettavaa politiikkaa. Tuulivoiman nykyiset tuotot sekä suorina kiinteistöverotuloina ja valtionosuusjärjestelmän kautta kuuluvat täysimääräisesti ja yksiselitteisesti niille kunnille, jotka ovat vihreää siirtymää edistäneet ja omassa kunnassa mm. tuulivoimaa edistäneet.

Esitämme Teille samalla myös kutsun tulla kuntaamme tutustumaan jo rakennettuun tuulivoimaan sekä tuleviin, vihreää siirtymää edistäviin suunnitelmiimme natura-lohijokemme varrelle.

Simossa 4.12.2023

SIMON KUNNANHALLITUS

Vivi Marttila
KunnanjohtajaMuita uutisia