Suomessa kunnista eniten hiilipäästöjään vähentänyt Simo liittyy mukaan ilmastotyön edelläkävijäverkostoon – Hinku-verkostossa jo 86 kuntaa

Simon kunnanvaltuusto päätti liittyä ilmastotyön edelläkävijöihin, Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Hinku-verkostoon liittyessään kunnat sitoutuvat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Simossa tavoite on laskelmien mukaan jo saavutettu, sillä jo vuonna 2017 kunnan kokonaispäästöt olivat 121 prosenttia pienemmät, kuin tarkastelun aloitusvuotena.

Saavutetun muutoksen selittää kunnan alueelle viime vuosina rakennettu tuulivoima. Koska tuulivoima vähentää päästöjä Suomen sähköverkossa, tuulivoimaloiden kotikunnat saavat niistä päästöhyvitystä. Suomen kunnista Simo onkin hyötynyt eniten päästövähennyksistä, kun vähennysten määrä suhteutetaan kunnassa syntyneisiin päästöihin.

Simo jatkaa pitkäjänteistä työtään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi edelleen. Simossa tuulivoimaa on helppo rakentaa pitkälti siksi, että kunnan päättäjät tukevat sitä. Kunnan strategiassa sanotaan, että kunta edistää uusia energiamuotoja ja että se haluaa luoda imagoa uusiutuvien energiamuotojen edelläkävijänä. Hiilipäästöjä on vähennetty myös muun muassa siirtymällä kaukolämmössä kokonaan biopolttoaineeseen. Malinin kuntoradalle on asennettu energiaa säästävä valaistus.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan asukkaita ja yrityksiä

Kuntaorganisaatio aiheuttaa päästöistä keskimäärin noin 10 prosenttia, asukkaat 50 ja yritykset noin
40 prosenttia.

Tärkeää on saada kuntalaiset ja yritykset mukaan toimintaan, kunta toimii mahdollistajana ja kumppanina. Päästövähennykset vaikuttavat myös kuntalaisten hyvinvointiin ja luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Noin kolmen tuhannen asukkaan Simon osuus koko Suomen sähköntuotannosta on 64 tuulivoimalan ansiosta merkittävä. Suhteellinen asukaskohtainen sähköntuotanto on jopa kaksikymmentäkertainen asukasmäärään nähden. Simon kunta on 360 MW tuulisähköntuotannolla Suomen tuulivoimaisin kunta tällä hetkellä.

Verkostosta vertaistukea ja hyviä käytäntöjä

Simon liittymisen myötä Hinku-verkostossa on jo 86 kuntaa ja niiden yhteenlaskettu asukasluku
on 2 265 000. Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

SYKEn teettämän selvityksen mukaan Hinku-kuntien päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2007 keskimäärin 26 prosenttia. Hinku-verkostoon kuuluvilla kunnilla ilmastopäästöt ovat keskimäärin 3,1 prosenttia alemmalla tasolla kuin mitä ne olisivat ilman verkoston jäsenyyttä.  Valtaosa Hinku-kunnista kokee, että verkostoon kuuluminen on tehostanut niiden ilmastotyötä.

Mikä Hinku

 Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.  

Lisätietoja

Tekninen johtaja Ilkka Soukka, Simon kunta, puh. 0400 691 616, etunimi.sukunimi@simo.fi

Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fiMuita uutisia